СТАТУТ

Хотівськогонавчально-виховного комплексу«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-гімназія» Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області

Ідентифікаційний номер – 36964437

2012 рік

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Хотівський навчально-виховний комплекс „Загальноосвітня школа І-ПІ ступенів - гімназія" Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області (далі - НВК) створений згідно із Розпорядженням голови Києво-Святошинської районної державної адміністрації від 15 жовтня 2008 року № 641 «Про створення навчально-виховного комплексу «Хотівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - гімназія» Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області» та Розпорядженням голови Києво-Святошинської районної державної адміністрації від 10 грудня 2008 року № 1133 «Про внесення змін до розпорядження виконуючого обов'язки голови Києво-Святошинської районної державної адміністрації від 15.10.2008 № 641» і є правонаступником прав та зобов'язань Хотівської загальноосвітньої школи І-ІП ступенів Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області, зареєстрованої Києво-Святошинською районною державною адміністрацією Київської області 27.06.2001 р. (Свідоцтво про державну реєстрацію - Серія А01 № 141231, ідентифікаційний код - 25667202) та Хотівської гімназії Києво-Святошинської районної державної адміністрації - загальноосвітнього навчального закладу ІІ-Ш ступеня, зареєстрованої Києво-Святошинською районною державною адміністрацією Київської області 29.09.2008 р. (Свідоцтво про державну реєстрацію - Серія АОІ № 142844, ідентифікаційний код - 36106674).

2. Скорочена назва навчального закладу: Хотівський НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. – гімназія».

3. Назва англійською мовою: Khotiv Educational complex “General education school – gymnasium” ( Khotiv EC )

4. Юридична адреса навчального закладу: 08171, Київська область, Києво-Святошинський район, с. Хотів, площа Паширова 1.

5. НВК в своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 778, іншими законодавчими актами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Головного управління освіти і науки Київської обласної державної адміністрації, рішенням місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, власним Статутом.

6. НВК знаходиться у комунальній власності Києво-Святошинського району Київської області.

7. Власником НВК є територіальні громади сіл, селищ, міст Києво-Святошинського району Київської області в особі Києво-Святошинської районної ради Київської області на праві оперативного управління відділу освіти Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області.

8. Власник НВК через уповноважений ним орган – відділ освіти, згідно з Бюджетним кодексом України, здійснює фінансування навчального закладу, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі, інженерні комунікації, обладнання, встановлює їх статус та мікрорайон обов'язкового обслуговування, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування учнів.

9. НВК є юридичною особою, має печатку, штамп, ідентифікаційний номер, може розробляти власні бланки, може мати самостійний баланс, рахунок в установі банку. НВК може мати власну символіку і атрибутику: герб, гімн, прапор тощо.

10. НВК – загальноосвітній навчальний заклад, створений відповідно до соціально-економічних, національних, культурно-освітніх потреб у ньому і за наявності концепції (наукового обґрунтування, комплексу провідних ідей, конструктивних принципів) діяльності НВК, кадрового, навчально-методичного, фінансового, матеріально-технічного забезпечення його практичної реалізації.

СТРУКТУРА НВК

11. НВК складається з загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів та гімназії – загальноосвітнього навчального закладу ІІ-ІІІ ступенів.

12. Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів забезпечує виконання державних стандартів освіти.

13.Гімназія забезпечує науково-теоретичну, гуманітарну, загальнокультурну підготовку обдарованих і здібних дітей. На ІІ ступені навчання може впроваджуватись поглиблене вивчення окремих предметів, на ІІІ ступені навчання здійснюється профільне навчання.

14. НВК може надавати освітні послуги з підготовки дітей дошкільного віку до навчання в школі.

15. Головною метою НВК є:

• забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти;

• створення умов для виявлення та розвитку творчих здібностей і обдарувань талановитої молоді, залучення її до систематичної науково-дослідницької, пошукової, експериментальної роботи.

16. Головними завданнями НВК є:

• виховання морально і фізично здорового покоління;

• створення умов для здобуття загальної середньої освіти на рівні державних стандартів;

• розвиток природних позитивних нахилів, здібностей обдарованості, творчого мислення, потреби і вміння самовдосконалюватися;

• формування громадянської позиції, виховання почуття власної

гідності, готовності до трудової діяльності, відповідальності за свої дії;

• створення сприятливих умов для самовираження особистості учнів у різних видах діяльності, їх повноцінного морального, психічного, фізичного розвитку;

• надання учням можливості для реалізації індивідуальних творчих потреб;

• оновлення змісту освіти, розробка і апробація нових педагогічних технологій, методів і форм навчання та виховання;

• формування і розвиток соціально зрілої, життєво компетентної, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення.

17. Діяльність НВК будується на принципах гуманізму, демократизму, незалежності від політичних, громадських і релігійних організацій та об'єднань, взаємозв'язку розумового, морального, фізичного і естетичного виховання, органічного поєднання загальнолюдських духовних цінностей із національною історією і культурою, диференціації та оптимізації змісту і форм освіти, науковості, розвиваючого характеру навчання та його індивідуалізації.

18. НВК самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України, та власним Статутом.

19. Навчання у НВК здійснюється українською мовою.

20. Навчальний заклад має право:

• проходити в установленому порядку державну атестацію;

• визначати форми, методи і засоби організації навчально-виховного процесу за погодженням із відділом освіти Києво-Святошинської районної державної адміністрації;

• визначати варіативну частину робочого навчального плану;

• в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани, авторські навчальні програми та посібники;

• спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними установами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;

• укладати угоди з іншими навчальними закладами щодо співпраці в організації навчально-виховного процесу;

• використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників навчально-виховного процесу;

• бути власником і розпорядником рухомого і нерухомого майна згідно з законодавством України та власним Статутом;

• отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб;

• залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку, визначеному законодавством України;

• надавати платні послуги згідно спільного наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України №23.07.2010 N 736/902/758 (зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 листопада 2010 р. за №1196/18491) «Про затвердження порядків надання платних послуг державними та комунальними навчальними закладами»;

• розвивати власну соціальну базу: мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних і культурних підрозділів.

21. Класи у НВК формуються за погодженням з відділом освіти Києво-Святошинської районної державної адміністрації згідно з нормативами їх наповнюваності, встановленими законодавством, з урахуванням наявності приміщень, що відповідають санітарно-гігієнічним вимогам для здійснення навчально-виховного процесу, та відповідно до кількості поданих заяв про зарахування до закладу.

22. НВК приймає рішення про створення груп продовженого дня для учнів початкової школи за бажанням їхніх батьків або осіб, які їх замінюють, при наявності належної навчально-матеріальної бази, педагогічних працівників, обслуговуючого персоналу та за погодженням з відділом освіти Києво-Святошинської районної державної адміністрації.

23. НВК приймає рішення про створення класів з поглибленим вивченням окремих предметів , спеціальних та інклюзивних класів для навчання дітей з особливими освітніми потребами за погодженням з відділом освіти Києво-Святошинської районної державної адміністрації.

24. З метою здійснення профорієнтаційної роботи, профільного, трудового та професійного навчання НВК може направляти учнів школи до міжшкільних навчально-виробничих комбінатів. НВК і комбінат узгоджують порядок спільної роботи, розклад занять, навчальне навантаження. НВК бере участь у комплектуванні груп, здійснює систематичний контроль за відвідуванням учнями навчальних занять у комбінаті, їх успішністю.

25. Навчальний заклад здійснює навчально-виховний процес за денною формою навчання.

В разі необхідності за рішенням відділу освіти Києво-Святошинської районної державної адміністрації в закладі можуть створюватися класи з вечірньою (заочною) формою навчання.

Індивідуальне навчання та екстернат у навчальному закладі організовується відповідно до положень про індивідуальне навчання та екстернат у системі загальної середньої освіти, затверджених Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

Крім різних форм обов'язкових навчальних занять в закладі проводяться індивідуальні, групові, факультативні, гурткові та інші позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх потреб учнів та розвиток їх творчих здібностей, обдарувань і талантів.

26. У навчальному закладі створюються та функціонують методичні об'єднання, творчі групи вчителів, психологічна служба.

27. Медичне обслуговування учнів та відповідні умови для його організації забезпечуються засновником і здійснюються медичним працівником навчального закладу та закладами охорони здоров'я Києво-Святошинського району Київської області.

28. Взаємовідносини НВК з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

ЗАРАХУВАННЯ УЧНІВ ДО ЗАКЛАДУ ТА ЇХ ВІДРАХУВАННЯ

29. Києво-Святошинська районна державна адміністрація Київської області закріплює за закладом відповідну територію обслуговування і до початку навчального року бере на облік учнів, які мають її відвідувати.

30. Зарахування учнів до загальноосвітньої школи здійснюється на безконкурсній основі відповідно до території обслуговування навчального закладу. Учні, які не проживають на території обслуговування, можуть бути зараховані до навчального закладу за наявності вільних місць у відповідному класі.

Зарахування учнів до гімназії здійснюється за результатами конкурсного відбору. Конкурсний відбір проводиться у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України. Правила прийому до гімназії розробляються навчальним закладом, схвалюються Радою навчально-виховного комплексу, затверджуються директором НВК за погодженням із відділом освіти Києво-Святошинської РДА.

31. Керівник закладу зобов’язаний вжити заходів до ознайомлення дітей та їх батьків або осіб, які їх замінюють, з порядком зарахування до закладу, його Статутом, правилами внутрішнього розпорядку та іншими документами, що регламентують організацію навчально-виховного процесу.

32. Зарахування учнів до НВК здійснюється, як правило, за наказом директора на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, а також свідоцтва про народження дитини (копії), медичної довідки встановленого зразка, документа про наявний рівень освіти (крім дітей, які вступають до першого класу).

У разі потреби учень може перейти протягом будь-якого року навчання до іншого навчального закладу. Переведення учнів до іншого навчального закладу здійснюється за наявності особової справи учня встановленого Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України зразка.

До першого класу зараховуються, як правило, діти з шести років.

33. Іноземні громадяни та особи без громадянства зараховуються до НВК відповідно до законодавства та міжнародних договорів.

34. Переведення учнів НВК до наступного класу здійснюється у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

У разі вибуття учня з населеного пункту батьки або особи, які їх замінюють, подають до НВК заяву із зазначенням причини вибуття та довідку, що підтверджує факт зарахування дитини до іншого навчального закладу.

35. Учні гімназії, які мають за підсумками річного оцінювання початковий рівень досягнень у навчанні хоча б з одного предмета, за рішенням педагогічної ради та відповідно до наказу директора можуть переводитись до класів загальноосвітньої школи.

36. За рішенням педагогічної ради НВК, погодженим з місцевими органами управління освітою, як виключний засіб педагогічного впливу за неодноразові порушення Статуту, допускається відрахування учнів із гімназії та переведення їх до класу загальноосвітньої школи.

37. Про можливе відрахування батьки учня (особи, які їх замінюють) повинні бути поінформовані не пізніше ніж за один місяць у письмовій формі. Батьки або особи, які їх замінюють, мають право оскаржити рішення педагогічної ради НВК щодо відрахування дитини з гімназії до місцевого органу управління освітою.

ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

38. Навчально-виховний процес у НВК здійснюється відповідно до робочих навчальних планів, складених на основі типових навчальних планів, затверджених МОН.

У робочому навчальному плані гімназії конкретизується варіативна частина державних стандартів освіти.

Індивідуалізація і диференціація навчання у НВК забезпечуються шляхом реалізації інваріантної та варіативної частини.

39. Робочий навчальний план гімназії та загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів затверджуються відповідним органом управління освітою.

Експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани гімназії погоджуються з Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України за поданням Головного управління освіти і науки Київської обласної державної адміністрації.

40. НВК забезпечує відповідність рівня загальної середньої освіти державним стандартам освіти, єдність навчання і виховання.

41. НВК працює за навчальними програмами, підручниками, посібниками, що мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, і забезпечує виконання навчально-виховних завдань на кожному ступені навчання відповідно до вікових особливостей та природних здібностей дітей.

42. НВК обирає форми, засоби і методи навчання та виховання відповідно до Законів України "Про освіту", "Про загальну середню освіту" та свого статуту з урахуванням специфіки закладу, профілю та інших особливостей організації навчально-виховного процесу.

43. У НВК навчально-виховна робота поєднується з науково-методичною, науково-дослідною та експериментальною роботою.

44. НВК може виконувати освітні програми і надавати платні послуги на договірній основі згідно з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України. Порядок надання платних послуг затверджується МОН за погодженням з Мінфіном та Мінекономіки.

45. Навчальний рік у НВК починається 1 вересня і закінчується не пізніше 1 липня наступного року.

46. Структура навчального року (тривалість навчальних занять, поділ на чверті, семестри (триместри) та режим роботи встановлюються НВК у межах часу, передбаченого робочим навчальним планом, за погодженням з відділом освіти Києво-Святошинської державної адміністрації.

47. Загальна тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менш як 30 календарних днів.

48. Тривалість уроків у НВК становить: у 1-х класах - 35 хвилин, у 2-4-х класах - 40 хвилин, у 5-11-х - 45 хвилин, а тривалість перерв не менше 15 хвилин. Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з відповідними органами управління освітою та державної санітарно-епідеміологічної служби.

49. Для учнів 5-9-х класів допускається проведення підряд двох уроків під час лабораторних і контрольних робіт, написання творів, а також уроків трудового навчання. У 10-11-х класах допускається проведення підряд двох уроків з одного предмета інваріантної та варіативної частини навчального плану і профільних дисциплін (предметів).

50. НВК може обрати інші, крім уроку, форми організації навчально-виховного процесу.

51. Розклад уроків складається відповідно до робочого навчального плану НВК з дотриманням педагогічних та санітарно-гігієнічних вимог і затверджується керівником закладу.

52. Відволікання учнів від навчальних занять для провадження інших видів діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством).

53. Залучення учнів до видів діяльності, не передбачених навчальною програмою та робочим навчальним планом НВК, дозволяється лише за їх згодою та згодою батьків або осіб, які їх замінюють.

54. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням вимог навчальних програм та індивідуальних особливостей учнів. Домашні завдання учням 1-х класів не задаються.

55. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, що складається на кожен семестр відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог, погоджується радою НВК і затверджується директором.

Крім різних форм обов'язкових навчальних занять, у НВК проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та на розвиток їх творчих здібностей, обдарувань і талантів.

Навчальні екскурсії та навчальна практика учнів організовуються відповідно до листа Міністерства освіти та науки № 1/9-61 від 06.02.2008 «Про порядок проведення навчальних екскурсій та навчальної практики учнів загальноосвітніх навчальних закладів». У зв'язку з шестиденним режимом занять у гімназії основні види і форми навчальної практики включаються у зміст навчальних програм і реалізовуються протягом навчального року.

ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ

56. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів НВК визначаються Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

57. Облік навчальних досягнень учнів (вихованців) протягом навчального року здійснюється у класних журналах, інструкції про ведення яких затверджуються Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України. Результати навчальної діяльності за рік заносяться до особових справ учнів.

58. У першому класі загальноосвітніх класів І ступеня навчання дається словесна характеристика знань, умінь і навичок учнів. За рішенням педагогічної ради навчального закладу може надаватися словесна характеристика знань, умінь і навичок учнів другого класу загальноосвітніх класів І ступеня навчання.

У наступних класах оцінювання здійснюється відповідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів.

59. Навчання у випускних 4-х, 9-х і 11-х класах загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, 5-х і 7-х класах гімназії завершується державною підсумковою атестацією. Зміст, форма і порядок державної підсумкової атестації визначаються МОН.

В окремих випадках учні за станом здоров’я або з інших поважних причин можуть бути звільнені від державної підсумкової атестації у порядку, що встановлюється МОН та МОЗ.

60. Учні загальноосвітньої школи І ступеня навчання, які протягом одного року навчання не засвоїли програмний матеріал, за поданням педагогічної ради та згодою батьків (осіб, які їх замінюють) направляються для обстеження фахівцями відповідної психолого-медико-педагогічної консультації. За висновками зазначеної консультації такі учні можуть продовжувати навчання в спеціальних школах (школах-інтернатах) або навчатися за індивідуальними навчальними планами і програмами за згодою батьків (осіб, які їх замінюють).

Учні загальноосвітньої школи І ступеня навчання, які через поважні причини (хвороба, інші обставини) за результатами річного оцінювання не засвоїли скориговану до індивідуальних здібностей навчальну програму, можуть бути, як виняток, залишені для повторного навчання у тому самому класі за рішенням педагогічної ради та за згодою батьків (осіб, які їх замінюють).

61. Порядок переведення і випуск учнів НВК визначаються чинним законодавством у галузі освіти.

62. За результатами навчання учням (випускникам) видається відповідний документ (табель, свідоцтво про базову загальну середню освіту, атестат про повну загальну середню освіту). Зразки документів про базову та повну загальну середню освіту затверджуються Кабінетом Міністрів України.

63. Учням, які закінчили 5(9)-й клас НВК, видається свідоцтво про базову загальну середню освіту.

Свідоцтво про базову загальну середню освіту дає право на вступ до 6(10) класу, професійно-технічного навчального закладу, вищого навчального закладу I-II рівня акредитації.

64. Учням, які закінчили 7(11-й) клас, видається атестат про повну загальну середню освіту.

Атестат про повну загальну середню освіту дає право на вступ до професійно-технічних та вищих навчальних закладів усіх типів і форм власності.

65. Випускникам 5(9)-х, 7(11)-х класів, які не атестовані хоча б з одного предмета, видається табель успішності.

Учні, які не отримали документи про освіту, можуть продовжити навчання екстерном.

66. За відмінні успіхи в навчанні учні 2-11-х класів загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, 1(5)-4(8) та 6(10)-х класів гімназії можуть нагороджуватися похвальним листом "За високі досягнення у навчанні", а випускники НВК - похвальною грамотою "За особливі досягнення у вивченні окремих предметів", медалями - золотою "За високі досягнення у навчанні" або срібною "За досягнення у навчанні". За відмінні успіхи в навчанні випускникам 5(9) класу НВК видається свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою. Порядок нагородження учнів за відмінні успіхи у навчанні встановлюється МОН.

За успіхи у навчанні для учасників навчально-виховного процесу статутом НВК можуть встановлюватися різні форми морального і матеріального заохочення.

67. Свідоцтва про базову загальну середню освіту, атестати про повну загальну середню освіту та відповідні додатки до них реєструються у книгах обліку та видачі зазначених документів.

Контроль за дотриманням порядку видачі випускникам свідоцтв, атестатів, золотих і срібних медалей, похвальних грамот та листів здійснюється МОН, іншими центральними органами виконавчої влади, до сфери управління яких належать заклади, відповідними місцевими органами управління освітою.

ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС У НВК

68. Виховання учнів у НВК здійснюється під час проведення уроків, в процесі позаурочної та позашкільної роботи.

69. Цілі виховного процесу в НВК визначаються на основі принципів, закладених у Конституції та законах України, інших нормативно-правових актах.

70. У НВК забороняється утворення та діяльність організаційних структур політичних партій, а також релігійних організацій і воєнізованих формувань.

Примусове залучення учнів НВК до вступу в будь-які об’єднання громадян, громадські, громадсько-політичні, релігійні організації і воєнізовані формування, а також до діяльності в зазначених організаціях, участі в агітаційній роботі та політичних акціях забороняється.

71. Дисципліна в НВК дотримується на основі взаємоповаги усіх учасників навчально-виховного процесу, дотримання правил внутрішнього розпорядку та статуту НВК.

Застосування методів фізичного та психічного насильства до учнів забороняється.

УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

72. Учасниками навчально-виховного процесу в НВК є учні, педагогічні працівники, психологи, соціальні педагоги, логопеди, бібліотекарі, батьки або особи, які їх замінюють.

Відповідно до Закону України "Про правовий статус іноземців" від 04.02.1994 р. при умові дотримання вимог даного Статуту до НВК можуть бути зараховані учні іноземних держав.

73. Статус, права та обов’язки учасників навчально-виховного процесу, їх права та обов’язки визначаються Законами України “Про освіту”, ”Про загальну середню освіту”, іншими актами законодавства, цим статутом, правилами внутрішнього розпорядку НВК.

74. Учень - особа, яка навчається і виховується в НВК.

75. Учні НВК мають гарантоване державою право на:

· доступність і безоплатність повної загальної середньої освіти у державному та комунальному закладі;

· вибір певного закладу, форми навчання, профільного напряму, факультативів, спецкурсів, позакласних занять;

· безпечні і нешкідливі умови навчання та праці;

· користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною базою закладу;

· участь в різних видах навчальної, науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;

· отримання додаткових, у тому числі платних, навчальних послуг;

· перегляд результатів оцінювання навчальних досягнень з усіх предметів інваріантної та варіативної частини;

· участь в роботі органів громадського самоврядування закладу;

· участь в роботі добровільних самодіяльних об’єднань, творчих студій, клубів, гуртків, груп за інтересами тощо;

· повагу людської гідності, вільне вираження поглядів, переконань;

· захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насильства, від дій педагогічних та інших працівників, які порушують їх права, принижують честь і гідність.

76. Учні НВК зобов’язані:

· оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками в обсязі не меншому, ніж визначено Державним стандартом загальної середньої освіти;

· підвищувати свій загальний культурний рівень;

· брати участь у пошуковій та науковій діяльності, передбаченій навчальними програмами та навчальним планом закладу, його статутом;

· дотримуватися вимог законодавства, моральних, етичних норм, поважати честь і гідність інших учнів та працівників;

· виконувати вимоги педагогічних та інших працівників закладу відповідно до статуту та правил внутрішнього розпорядку закладу;

· брати участь у різних видах трудової діяльності;

· дбайливо ставитися до державного, громадського і особистого майна, майна інших учасників навчально-виховного процесу;

· дотримуватися вимог статуту, правил внутрішнього розпорядку закладу;

· дотримуватися правил особистої гігієни.

77. Учні НВК залучаються за їх згодою та згодою батьків або осіб, які їх замінюють, до самообслуговування, різних видів суспільно корисної праці відповідно до статуту і правил внутрішнього розпорядку з урахуванням віку, статі, фізичних можливостей.

78. За невиконання учасниками навчально-виховного процесу своїх обов’язків, порушення статуту, правил внутрішнього розпорядку на них можуть накладатися стягнення відповідно до закону. За грубе порушення Статуту НВК і Правил внутрішнього розпорядку НВК учні можуть бути відраховані з НВК наказом директора на підставі рішення ради НВК за поданням педагогічної ради та за погодженням з батьківською радою.

79. Педагогічним працівником повинна бути особа з високими моральними якостями, яка має відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, забезпечує результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров’я якої дає змогу виконувати професійні обов’язки в навчальних закладах системи загальної середньої освіти.

80. До педагогічної діяльності у НВК не допускаються особи, яким вона заборонена за медичними показаннями, за вироком суду. Перелік медичних протипоказань щодо провадження педагогічної діяльності встановлюється законодавством.

81. Призначення на посаду, звільнення з посади педагогічних та інших працівників закладу, інші трудові відносини регулюються законодавством про працю, Законом України "Про загальну середню освіту" та іншими законодавчими актами.

82. Призначення на посаду педагогічних працівників може здійснюватися на конкурсній основі. Порядок проведення конкурсу розробляється НВК та затверджується відповідним органом управління освітою.

83. Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається відповідно до законодавства директором НВК і затверджується у державних і комунальних закладах відповідним органом управління освітою.

Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника.

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише в разі зміни кількості годин для вивчення окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням вимог законодавства про працю.

84. Директор НВК призначає вихователів, завідуючих навчальними кабінетами, майстернями, навчально-дослідними ділянками, права та обов’язки яких визначаються нормативно-правовими актами МОН, правилами внутрішнього розпорядку та Статутом закладу.

85. Відповідно до профілю та для забезпечення ефективного управління навчально-виховним процесом і проведення науково-методичної роботи (за наявності бюджетних та додаткових коштів) можливо введення додаткових посад заступників директора з навчальної (наукової, методичної), виховної роботи.

86. Не допускається відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків крім випадків, передбачених законодавством.

Залучення педагогічних працівників до участі у видах робіт, не передбачених робочим навчальним планом, навчальними програмами та іншими документами, що регламентують діяльність навчального закладу, здійснюється лише за їх згодою.

87. Педагогічні працівники НВК підлягають атестації відповідно до порядку, встановленого МОН.

За результатами атестації педагогічних працівників визначається їх відповідність займаній посаді, присвоюється кваліфікаційна категорія (спеціаліст, спеціаліст другої, першої, вищої категорії) та може бути присвоєно педагогічне звання “старший учитель”, “учитель (вихователь)-методист”, “педагог-організатор - методист” та інші.

88. Педагогічні працівники НВК мають право:

· самостійно обирати форми, методи, способи навчальної роботи, не шкідливі для здоров’я учнів;

· брати участь у роботі методичних об’єднань, нарад, зборів закладу та інших органів самоврядування, в заходах, пов’язаних з організацією навчально-виховної роботи;

· обирати форми та здійснювати підвищення своєї кваліфікації; навчатися у вищих навчальних закладах і закладах системи підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

· проходити атестацію для здобуття відповідної кваліфікаційної категорії та отримувати її в разі успішного проходження атестації;

· проводити в установленому порядку науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу;

· вносити керівництву закладу і органам управління освітою пропозиції щодо поліпшення навчально-виховної роботи;

· на соціальне і матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;

· об’єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об’єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;

· порушувати питання захисту прав, професійної та людської честі і гідності.

89. Педагогічні працівники НВК зобов’язані:

· забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм з дотриманням вимог Державного стандарту загальної середньої освіти;

· контролювати рівень навчальних досягнень учнів;

· нести відповідальність за відповідність оцінювання навчальних досягнень учнів критеріям оцінювання, затвердженим МОН, доводити результати навчальних досягнень учнів до відома дітей, батьків, осіб, що їх замінюють, керівника навчального закладу;

· сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх здоров’я;

· виховувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;

· виконувати статут закладу, правила внутрішнього розпорядку, умови трудового договору (контракту);

· брати участь у роботі педагогічної ради;

· виховувати в учнів шанобливе ставлення до батьків, жінок, старших за віком осіб; повагу до народних традицій та звичаїв, духовних і культурних надбань народу;

· готувати учнів до самостійного життя з дотриманням принципів взаєморозуміння, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

· дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати особисту гідність учнів та їх батьків;

· постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, рівень загальної і політичної культури;

· виконувати накази і розпорядження керівника навчального закладу, органів управління освітою;

· вести відповідну документацію.

90. Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, правила внутрішнього розпорядку закладу, не виконують посадових обов’язків, умови трудового договору (контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи згідно із законодавством.

91. Права і обов’язки інших працівників та допоміжного персоналу регулюються трудовим законодавством, Статутом та правилами внутрішнього розпорядку НВК.

92. Батьки учнів та особи, які їх замінюють, мають право:

· обирати навчальний заклад та форми навчання і виховання дітей;

· створювати батьківські громадські організації та брати участь в їх діяльності, обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування;

· звертатися до органів управління освітою, керівника закладу і органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;

· приймати рішення про участь дитини в науковій, спортивній, трудовій, пошуковій та інноваційній діяльності закладу;

· брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцнення матеріально-технічної бази закладу;

· на захист законних інтересів дітей в органах громадського самоврядування закладу та у відповідних державних, судових органах.

93. Батьки та особи, які їх замінюють, є відповідальними за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти, їх виховання і зобов’язані:

· створювати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;

· забезпечувати дотримання дітьми вимог статуту НВК;

· поважати честь і гідність дитини та працівників НВК;

· постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;

· виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім’ї, державної та рідної мов; повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;

· виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини.

94. Інші права та обов’язки батьків або осіб, які їх замінюють, можуть бути обумовлені статутом та відповідними договорами.

95. У разі невиконання батьками та особами, які їх замінюють, обов’язків, передбачених законодавством, НВК може порушувати в установленому порядку клопотання про відповідальність таких осіб, у тому числі позбавлення їх батьківських прав.

УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ

96. Керівництво НВК здійснює його директор. Директором НВК може бути громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менш як три роки, успішно пройшов атестацію керівних кадрів навчальних закладів у порядку, встановленому МОН.

97. Директор НВК і його заступники призначаються на посаду та звільняються з посади відповідним органом управління освітою згідно із законодавством.

98. Директор НВК:

· здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;

· організовує навчально-виховний процес;

· забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, якістю знань, умінь та навичок учнів;

· відповідає за дотримання вимог Державного стандарту загальної середньої освіти, за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;

· створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;

· забезпечує дотримання вимог щодо охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, вимог техніки безпеки;

· розпоряджається в установленому порядку майном закладу та його коштами;

· підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;

· сприяє залученню діячів науки, культури, членів творчих спілок, працівників підприємств, установ, організацій до навчально-виховного процесу, керівництва учнівськими об’єднаннями за інтересами;

· забезпечує реалізацію права учнів на захист від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

· вживає заходів до запобігання вживанню учнями алкоголю, наркотиків;

· контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів;

· видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;

· щороку звітує про свою роботу на загальних зборах (конференціях) колективу.

99. Директор НВК є головою педагогічної ради - постійно діючого колегіального органу управління НВК.

100. Засідання педагогічної ради проводяться у міру потреби, але не менш як чотири рази на рік.

101. Педагогічна рада розглядає питання:

· удосконалення і методичного забезпечення навчально-виховного процесу;

· планування та режиму роботи НВК;

· варіативної складової робочого навчального плану;

· переведення учнів (вихованців) до наступного класу і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за успіхи у навчанні;

· підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;

· участі в інноваційній та експериментальній діяльності НВК, співпраці з вищими навчальними закладами та науковими установами;

· морального та матеріального заохочення учнів та працівників НВК;

· морального заохочення батьків та осіб, що їх замінюють, та громадських діячів, які беруть участь в організації навчально-виховного процесу;

· притягнення до дисциплінарної відповідальності учнів, працівників закладу за невиконання ними своїх обов’язків;

· педагогічна рада розглядає також інші питання, пов’язані з діяльністю НВК.

102. Органом громадського самоврядування НВК є конференція, що скликається не менш як один раз на рік.

Порядок скликання, повноваження, чисельність, склад конференції визначається статутом і колективним договором.

Конференція заслуховує звіт директора про здійснення керівництва НВК, розглядає питання навчально-виховної, методичної, господарської діяльності НВК.

103. У закладі за рішенням конференції можуть створюватися і діяти рада НВК, діяльність якої регулюється її статутом, а також піклувальна рада, учнівський комітет, батьківський комітет, методичні об’єднання, комісії, асоціації.

До складу ради НВК обираються представники педагогічного колективу, учнів II-III ступеня навчання, батьків і громадськості.

104. НВК може мати піклувальну раду. Члени піклувальної ради НВК обираються на конференції. Склад піклувальної ради формується з представників органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, навчальних закладів та окремих громадян.

Піклувальна рада вживає заходів щодо зміцнення матеріально-технічної і навчально-методичної бази, залучення додаткових джерел фінансування, поліпшення умов для організації навчально-виховного процесу, стимулювання творчої праці педагогічних працівників.

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА

105. НВК є неприбутковою організацією.

106. Матеріально-технічна база НВК включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, транспортні засоби, службове житло, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі навчального закладу.

107. Майно, закріплене за НВК, належить закладу на правах оперативного управління та не може бути вилученим у нього, якщо інше не передбачено законодавством.

108. Фінансування НВК здійснюється відділом освіти Києво-Святошинської районної державної адміністрації відповідно до законодавства.

109. Фінансово-господарська діяльність НВК проводиться відповідно до Бюджетного кодексу України, Законів України "Про освіту", "Про загальну середню освіту" та інших нормативно-правових актів.

110. Джерелами фінансування НВК є:

· кошти відповідного бюджету у розмірі, передбаченому нормативами фінансування загальної середньої освіти для забезпечення навчального процесу в обсязі, визначеному Державним стандартом загальної середньої освіти;

· кошти, отримані за надання платних послуг;

· доходи від реалізації продукції навчально-виробничих майстерень, навчально-дослідних ділянок, підсобних господарств, від передачі в оренду приміщень, споруд, обладнання;

· благодійні внески юридичних та фізичних осіб;

· інші джерела, не заборонені законодавством.

111. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в НВК визначається законодавством, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та інших центральних органів виконавчої влади, до сфери управління яких належить НВК. За рішенням відділу освіти Києво-Святошинської районної державної адміністрації бухгалтерський облік може здійснюватися самостійно або через централізовану бухгалтерію.

112. НВК має право згідно із законодавством придбавати та орендувати необхідне обладнання та інші матеріальні ресурси, користуватися послугами підприємств, установ, організацій та фізичних осіб, фінансувати за рахунок власних коштів заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов працівників закладу.

113. Звітність про діяльність НВК ведеться відповідно до законодавства.

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

114. НВК за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, відповідного фінансування має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, встановлювати відповідно до законодавства прямі зв’язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.

НВК має право відповідно до законодавства укладати договори про співробітництво з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об’єднаннями інших країн.

115. Участь НВК у міжнародних програмах, проектах, учнівському та педагогічному обміні здійснюється відповідно до законодавства.

КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ НВК

116. Державний контроль за діяльністю НВК здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики у сфері загальної середньої освіти.

117. Державний контроль за діяльністю НВК здійснюють Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, інші центральні органи виконавчої влади, до сфери управління яких належать заклади, Державна інспекція навчальних закладів при МОН, Головне управління освіти і науки Київської обласної державної адміністрації, відділ освіти Києво-Святошинської районної державної адміністрації.

118. Основною формою державного контролю за діяльністю НВК є державна атестація, яка проводиться не рідше ніж один раз на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

119. Позачергова атестація проводиться, як виняток, лише за рішенням Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України за поданням органу громадського самоврядування НВК або відповідного органу управління освітою.

120. Атестованому закладу підтверджується право видачі документів про освіту державного зразка.

121. Якщо результати діяльності та / або умови організації навчально-виховного процесу в закладі не відповідають установленим державним стандартам, заклад вважається неатестованим. Щодо нього приймається рішення про проведення повторної атестації через один – два роки або зміни типу, реорганізації чи ліквідації відповідно до законодавства.

122. У період між атестацією проводяться перевірки (інспектування) закладу з питань, пов’язаних з навчально-виховною діяльністю. Зміст, види і періодичність таких перевірок визначаються залежно від стану навчально-виховної роботи, але не частіше як два рази на рік. Перевірки з питань, не пов’язаних з навчально-виховною роботою НВК, проводяться його засновником відповідно до законодавства.

РЕОРГАНІЗАЦІЯ АБО ЛІКВІДАЦІЯ НВК

123. Рішення про реорганізацію або ліквідацію НВК приймає відділ освіти Києво-Святошинської райдержадміністрації.

Реорганізація НВК відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, виділення.

Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною відділом освіти Києво-Святошинської райдержадміністрації, а у випадках ліквідації за рішенням господарського суду ліквідаційною комісією, призначеною цим органом.

З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління закладом.

124. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно НВК, виявляє його дебіторів і кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс представляє його відділу освіти Києво-Святошинської райдержадміністрації.

125. У випадку реорганізації права та зобов'язання НВК переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства або визначених навчальних закладів.

126. При реорганізації та ліквідації закладу педагогічним та іншим працівникам, які звільняються, гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до законодавства України.

Кiлькiсть переглядiв: 580

Коментарi

 • yqktpjpsrc

  2014-04-11 04:16:47

  qqhsxlipujw.owl, goueguohnv , [url=http://www.whgrnvamdc.com/]etxsrzltwn[/url], http://www.votaepwkpy.com/ goueguohnv...

 • ssbhksdcpv

  2014-04-10 11:35:34

  ygfsalipujw.owl, http://www.negcevouup.com/ gfesxkmprl...

 • vwlgxdjqif

  2014-04-07 02:01:56

  ftxwslipujw.owl, asytscuiwl...

 • vuzjlplont

  2014-04-04 18:09:30

  imdbplipujw.owl, tlxucfedfo...

 • ezyyrwglse

  2014-04-02 11:53:58

  sozfzlipujw.owl, http://www.jhfiezaprh.com/ uxonclxhvk...

 • BlRObjemo

  2013-12-16 09:18:20

  Наш интернет портал считается инструкцией для делающих первые шаги писателей, мы даём рекомендации в решениии таких вопросов: как написать и издать книгу или как написать роман. Если Вы желаете посвятить себя этому виду искусства или просто попробовать перо - мы будем рады Вам!!! Blagorazumov: [url=http://blagorazumov.ru]как написать книгу[/url]...

 • VRFOffent

  2013-12-07 18:14:50

  Магазин онлайн предоставляет совместные закупки санкт петербург по удобным ценам. Большой выбор товаров, популярные виды заказов - это одежда оптом спб и детские кроссовки. В магазине совместных покупок СПб регулярно проводятся акции с значительными бонусами, будем рады Вашим визитам и покупкам! Взаказе РФ: [url=http://взаказе.рф]женская одежда большого размера оптом[/url]...

Новини

Опитування

Хто відвідував наш сайт?

Календар

Попередня Серпень 2018 Наступна
ПВСЧПСН
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031